TERMA DAN SYARAT

Kemas kini terakhir: 2020-10-12

1. Pengenalan

Selamat datang ke Travel S Helper (“Syarikat”, “kami”, “kami”, “kami”)!

Syarat Perkhidmatan ini (“Syarat”, “Syarat Perkhidmatan”) mengawal penggunaan tapak web kami yang terletak di https://travelshelper.com (bersama atau secara individu “Perkhidmatan”) dikendalikan oleh Travel S Helper.

Dasar Privasi kami juga mengawal penggunaan Perkhidmatan kami dan menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan halaman web kami oleh anda.

Perjanjian anda dengan kami termasuk Terma ini dan Polisi Privasi kami (“Perjanjian”). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, dan bersetuju untuk terikat dengannya.

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan, tetapi sila maklumkan kepada kami dengan menghantar e-mel di [e-mel dilindungi] jadi kita boleh cuba cari jalan penyelesaian. Terma ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

2. komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh menarik diri daripada menerima mana-mana, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan berhenti melanggan atau dengan menghantar e-mel di [e-mel dilindungi].

3. Peraduan, Cabutan Bertuah dan Promosi

Sebarang peraduan, cabutan bertuah atau promosi lain (secara kolektif, "Promosi") yang disediakan melalui Perkhidmatan mungkin dikawal oleh peraturan yang berasingan daripada Syarat Perkhidmatan ini. Jika anda mengambil bahagian dalam mana-mana Promosi, sila semak peraturan yang berkenaan serta Dasar Privasi kami. Jika peraturan untuk Promosi bercanggah dengan Syarat Perkhidmatan ini, peraturan Promosi akan digunakan.

4. Kandungan

Perkhidmatan kami membolehkan anda menyiarkan, memaut, menyimpan, berkongsi dan sebaliknya menyediakan maklumat, teks, grafik, video atau bahan lain ("Kandungan" tertentu). Anda bertanggungjawab untuk Kandungan yang anda siarkan pada atau melalui Perkhidmatan, termasuk kesahihan, kebolehpercayaan dan kesesuaiannya.

Dengan menyiarkan Kandungan pada atau melalui Perkhidmatan, Anda menyatakan dan menjamin bahawa: (i) Kandungan adalah milik anda (anda memilikinya) dan/atau anda mempunyai hak untuk menggunakannya dan hak untuk memberikan kami hak dan lesen seperti yang diperuntukkan dalam Terma ini , dan (ii) bahawa penyiaran Kandungan anda pada atau melalui Perkhidmatan tidak melanggar hak privasi, hak publisiti, hak cipta, hak kontrak atau mana-mana hak lain mana-mana orang atau entiti. Kami berhak untuk menamatkan akaun sesiapa sahaja yang didapati melanggar hak cipta.

Anda mengekalkan mana-mana dan semua hak anda terhadap mana-mana Kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparkan pada atau melalui Perkhidmatan dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk Kandungan yang anda atau mana-mana siaran pihak ketiga pada atau melalui Perkhidmatan. Walau bagaimanapun, dengan menyiarkan Kandungan menggunakan Perkhidmatan, anda memberi kami hak dan lesen untuk menggunakan, mengubah suai, melaksanakan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menghasilkan semula dan mengedarkan Kandungan tersebut pada dan melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak untuk kami menyediakan Kandungan anda kepada pengguna Perkhidmatan lain, yang mungkin juga menggunakan Kandungan anda tertakluk kepada Syarat ini.

Travel S Helper mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit semua Kandungan yang disediakan oleh pengguna.

Selain itu, Kandungan yang ditemui pada atau melalui Perkhidmatan ini adalah hak milik Travel S Helper atau digunakan dengan kebenaran. Anda tidak boleh mengedar, mengubah suai, menghantar, menggunakan semula, memuat turun, menyiarkan semula, menyalin, atau menggunakan Kandungan tersebut, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan komersial atau untuk keuntungan peribadi, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada kami.

5. Kegunaan Larangan

Anda boleh menggunakan Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Terma. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan:

0.1. Dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan negara atau antarabangsa yang berkenaan.

0.2. Untuk tujuan mengeksploitasi, mencederakan atau cuba mengeksploitasi atau mencederakan kanak-kanak bawah umur dalam apa jua cara dengan mendedahkan mereka kepada kandungan yang tidak sesuai atau sebaliknya.

0.3. Untuk menghantar, atau mendapatkan penghantaran, apa-apa bahan pengiklanan atau promosi, termasuk apa-apa "mel sampah", "surat berantai," "spam," atau sebarang permintaan lain yang serupa.

0.4. Untuk menyamar atau cuba menyamar sebagai Syarikat, pekerja Syarikat, pengguna lain, atau mana-mana orang atau entiti lain.

0.5. Dalam apa jua cara yang melanggar hak orang lain, atau dalam apa jua cara adalah menyalahi undang-undang, mengancam, menipu, atau berbahaya, atau berkaitan dengan sebarang tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan, atau berbahaya.

0.6. Untuk melibatkan diri dalam sebarang kelakuan lain yang menyekat atau menghalang penggunaan atau keseronokan Perkhidmatan sesiapa sahaja, atau yang, seperti yang ditentukan oleh kami, boleh membahayakan atau menyinggung Syarikat atau pengguna Perkhidmatan atau mendedahkan mereka kepada liabiliti.

Selain itu, anda bersetuju untuk tidak:

0.1. Gunakan Perkhidmatan dalam sebarang cara yang boleh melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau menjejaskan Perkhidmatan atau mengganggu penggunaan Perkhidmatan oleh mana-mana pihak lain, termasuk keupayaan mereka untuk terlibat dalam aktiviti masa nyata melalui Perkhidmatan.

0.2. Gunakan mana-mana robot, labah-labah atau peranti automatik lain, proses atau cara untuk mengakses Perkhidmatan untuk sebarang tujuan, termasuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan.

0.3. Gunakan sebarang proses manual untuk memantau atau menyalin mana-mana bahan pada Perkhidmatan atau untuk sebarang tujuan lain yang tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

0.4. Gunakan sebarang peranti, perisian atau rutin yang mengganggu kerja Perkhidmatan yang betul.

0.5. Memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi.

0.6. Cuba untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Perkhidmatan, pelayan di mana Perkhidmatan disimpan, atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan kepada Perkhidmatan.

0.7. Perkhidmatan Serangan melalui serangan denial-of-service atau serangan denial-of-service yang diedarkan.

0.8. Ambil sebarang tindakan yang boleh merosakkan atau memalsukan rating Syarikat.

0.9. Jika tidak cuba untuk mengganggu kerja Perkhidmatan yang sepatutnya.

6. Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

7. Tidak Digunakan Oleh Kanak-kanak Di Bawah umur

Perkhidmatan hanya bertujuan untuk akses dan penggunaan oleh individu yang berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan dengan kuasa penuh, hak dan keupayaan untuk memasuki perjanjian ini dan mematuhi semua terma dan syarat Terma. Jika anda tidak berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun, anda dilarang daripada mengakses dan menggunakan Perkhidmatan.

8. Harta Intelek

Perkhidmatan dan kandungan asalnya (tidak termasuk Kandungan yang disediakan oleh pengguna), ciri dan fungsi adalah dan akan kekal menjadi hak milik eksklusif Travel S Helper dan pemberi lesennya. Perkhidmatan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain dan negara asing. Tanda dagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Travel S Helper.

9. Dasar Hakcipta

Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Adalah menjadi dasar kami untuk menjawab sebarang dakwaan bahawa Kandungan yang disiarkan pada Perkhidmatan melanggar hak cipta atau hak harta intelek lain (“Pelanggaran”) mana-mana orang atau entiti.

Sekiranya anda pemilik hak cipta, atau diberi kuasa atas nama seseorang, dan anda percaya bahawa karya berhak cipta telah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, kirimkan tuntutan anda melalui e-mel ke [e-mel dilindungi], dengan baris subjek: "Pelanggaran Hak Cipta" dan sertakan dalam tuntutan anda penerangan terperinci tentang Pelanggaran yang didakwa seperti yang diperincikan di bawah, di bawah "Notis dan Prosedur DMCA untuk Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta"

Anda mungkin dipertanggungjawabkan untuk kerosakan (termasuk kos dan yuran peguam) untuk salah nyata atau dakwaan niat jahat terhadap pelanggaran mana-mana Kandungan yang terdapat pada dan/atau melalui Perkhidmatan pada hak cipta anda.

10. Pemberitahuan dan Prosedur DMCA untuk Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta

Anda boleh menyerahkan pemberitahuan menurut Akta Hak Cipta Milenium Digital (DMCA) dengan memberikan maklumat Hak Cipta kepada Ejen Hak Cipta kami secara bertulis (lihat 17 USC 512 (c) (3) untuk keterangan lebih lanjut):

0.1. tandatangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kepentingan hak cipta;

0.2. perihalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar, termasuk URL (iaitu, alamat halaman web) lokasi tempat karya berhak cipta itu wujud atau salinan karya berhak cipta itu;

0.3. pengenalan URL atau lokasi khusus lain pada Perkhidmatan di mana terdapat bahan yang anda dakwa melanggar;

0.4. alamat, nombor telefon dan alamat e-mel anda;

0.5. pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang;

0.6. kenyataan oleh anda, dibuat di bawah penalti sumpah bohong, bahawa maklumat di atas dalam notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Anda boleh menghubungi Ejen Hak Cipta kami melalui e-mel di [e-mel dilindungi].

11. Pelaporan Ralat dan Maklum Balas

Anda boleh memberikan kami sama ada secara terus di [e-mel dilindungi] atau melalui tapak dan alat pihak ketiga dengan maklumat dan maklum balas mengenai ralat, cadangan untuk penambahbaikan, idea, masalah, aduan dan perkara lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami (“Maklum Balas”). Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) anda tidak akan mengekalkan, memperoleh atau menegaskan apa-apa hak harta intelek atau hak lain, hak milik atau kepentingan dalam atau terhadap Maklum Balas; (ii) Syarikat mungkin mempunyai idea pembangunan yang serupa dengan Maklum Balas; (iii) Maklum balas tidak mengandungi maklumat sulit atau maklumat proprietari daripada anda atau mana-mana pihak ketiga; dan (iv) Syarikat tidak berada di bawah sebarang kewajipan kerahsiaan berkenaan dengan Maklum Balas. Sekiranya pemindahan pemilikan kepada Maklum Balas tidak mungkin disebabkan oleh undang-undang mandatori yang terpakai, anda memberikan Syarikat dan ahli gabungannya hak eksklusif, boleh dipindah milik, tidak boleh ditarik balik, percuma, sub-lesen, tidak terhad dan hak untuk digunakan secara berterusan ( termasuk menyalin, mengubah suai, mencipta karya terbitan, menerbitkan, mengedar dan mengkomersialkan) Maklum balas dalam apa jua cara dan untuk sebarang tujuan.

12. Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Travel S Helper.

Travel S Helper tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Kami tidak menjamin tawaran mana-mana entiti/individu ini atau tapak web mereka.

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN YANG DISEBABKAN ATAU DIDAKWA BERPUNCA OLEH ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PERCANTIKAN KEPADA MANA-MANA ​​KANDUNGAN GOOVIDS TERSEBUT, LAMAN WEB ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA TERSEBUT.

KAMI SANGAT MENASIHATKAN ANDA UNTUK MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN DAN DASAR PRIVASI MANA-MANA ​​LAMAN WEB PIHAK KETIGA ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA LAWATI.

13. Penafian Waranti

PERKHIDMATAN INI DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA". SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU WARANTI DALAM SEBARANG JENIS, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI PENGENDALIAN PERKHIDMATAN MEREKA, ATAU MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN YANG DISERTAKAN DI DALAMNYA. ANDA SECARA JELAS BERSETUJU BAHAWA PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PERKHIDMATAN INI, KANDUNGAN MEREKA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI DARIPADA KAMI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI.

SYARIKAT ATAU MANA-MANA ​​ORANG YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEMBUAT SEBARANG JAMINAN ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN PERKHIDMATAN. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, SYARIKAT ATAU SESIAPA SYARIKAT YANG BERKAITAN DENGAN SYARIKAT TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA PERKHIDMATAN, KANDUNGAN MEREKA ATAU MANA-MANA ​​PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN AKAN TEPAT, TIDAK DIPERCAYAI, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI, TIDAK BOLEH DIPERCAYAI. BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI PERKHIDMATAN AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA.

SYARIKAT DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA ​​WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

14. Had Liabiliti

KECUALI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA AKAN MEMERANGKAN KAMI DAN PEGAWAI, PENGARAH, PEKERJA, DAN EJEN KAMI TIDAK BERBAHAYA UNTUK SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, PUNITIF, KHAS, SAMPINGAN ATAU SAMBUTAN, WALAUPUN ITU TIMBUL (TERMASUK PEGUAM DIPERCAYAKAN DAN PEGUAM LITIGASI DAN TIMBANG TARA, ATAU PADA PERBICARAAN ATAU ATAS RAYUAN, JIKA ADA, SAMA ADA LITIGASI ATAU TIMBANG TARA DIINSTITUSIKAN), SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN LAIN YANG LAIN, ATAU TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN, SAMBUTAN TANPA HAD SEBARANG TUNTUTAN UNTUK KECEDERAAN DIRI ATAU KEROSAKAN HARTA, YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI DAN SEBARANG PELANGGARAN OLEH ANDA TERHADAP MANA-MANA ​​UNDANG-UNDANG, STATUT, PERATURAN, ATAU PERATURAN PERSEKUTUAN, NEGERI ATAU TEMPATAN, WALAUPUN SYARIKAT TELAH DILARANG DITAMPAHKAN . KECUALI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, JIKA TERDAPAT LIABILITI DIDAPATI PIHAK SYARIKAT, IA AKAN TERHAD KEPADA JUMLAH YANG DIBAYAR UNTUK PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN, DAN DALAM SEBARANG KEADAAN AKAN TERDAPAT KEROSAKAN AKIBAT ATAU PUNITIF. SESETENGAH NEGERI TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD KEROSAKAN PUNITIF, SAMPINGAN ATAU AKIBAT, JADI HAD ATAU PENGECUALIAN TERDAHULU MUNGKIN TIDAK BERKENAAN UNTUK ANDA.

15. Penamatan

Kami boleh menamatkan atau menggantung akaun anda dan menyekat akses kepada Perkhidmatan dengan serta-merta, tanpa notis atau liabiliti awal, di bawah budi bicara mutlak kami, atas apa jua sebab sekalipun dan tanpa had, termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran Syarat.

Jika anda ingin menamatkan akaun anda, anda hanya boleh berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Semua peruntukan Terma yang mengikut sifatnya harus bertahan dengan penamatan akan kekal dalam penamatan, termasuk, tanpa had, peruntukan pemilikan, penafian waranti, ganti rugi dan had liabiliti.

16. Undang-Undang Diterima Pakai

Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Belanda, yang mentadbir undang-undang terpakai kepada perjanjian tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan terus berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami dan menggantikan serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

17. Perubahan Kepada Perkhidmatan

Kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan kami, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara mutlak kami tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas apa-apa sebab semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses kepada beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna berdaftar.

18. Pindaan Terma

Kami boleh meminda Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini secara berkala.

Penggunaan berterusan anda terhadap Platform berikutan penyiaran Syarat yang disemak bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Anda dijangka menyemak halaman ini dengan kerap supaya anda mengetahui sebarang perubahan, kerana ia mengikat anda.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas sebarang semakan menjadi berkesan, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang telah disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, anda tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan Perkhidmatan.

19. Penepian Dan Kebolehpisahan

Tiada penepian oleh Syarikat terhadap mana-mana terma atau syarat yang dinyatakan dalam Terma akan dianggap sebagai penepian lanjut atau berterusan bagi terma atau syarat tersebut atau penepian mana-mana terma atau syarat lain, dan sebarang kegagalan Syarikat untuk menegaskan hak atau peruntukan di bawah Terma akan bukan merupakan penepian hak atau peruntukan tersebut.

Jika mana-mana peruntukan Terma dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas sebarang sebab, peruntukan tersebut hendaklah dihapuskan atau dihadkan pada tahap minimum supaya peruntukan Terma yang selebihnya akan diteruskan dengan berkuat kuasa sepenuhnya. dan kesan.

20. Penghargaan

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN MEREKA.

21. Hubungi Kami

Sila hantar maklum balas, ulasan, permintaan sokongan teknikal anda melalui e-mel: [e-mel dilindungi].