Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-12

1. Wprowadzenie

Witaj w Pomocnik podróży S („Firma”, „my”, „nasz”, „nas”)!

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”, „Warunki świadczenia usług”) regulują korzystanie z naszej witryny internetowej pod adresem https://travelshelper.com (łącznie lub indywidualnie „Usługa”) obsługiwana przez Pomocnik podróży S.

Nasza Polityka prywatności reguluje również korzystanie z naszej Usługi i wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, chronimy i ujawniamy informacje wynikające z korzystania z naszych stron internetowych.

Twoja umowa z nami obejmuje niniejsze Warunki i naszą Politykę prywatności („Umowy”). Potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś Umowy oraz zgadzasz się na ich związanie.

Jeśli nie zgadzasz się z Umowami (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz korzystać z Usługi, ale poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@travelshelper.com abyśmy mogli spróbować znaleźć rozwiązanie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

2. Komunikacja

Korzystając z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy przesyłać. Możesz jednak zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub całości tych wiadomości, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub wysyłając wiadomość e-mail na adres office@travelshelper.com.

3. Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (łącznie „Promocje”) udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą podlegać przepisom odrębnym od niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, zastosowanie mają zasady Promocji.

4. Treść

Nasza Usługa umożliwia publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstu, grafiki, filmów lub innych materiałów („Treści”). Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Usłudze lub za jej pośrednictwem, w tym za ich legalność, wiarygodność i stosowność.

Zamieszczając Treść w Usłudze lub za jej pośrednictwem, oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) i/lub masz prawo do korzystania z niej oraz prawo do udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) że publikowanie Treści Użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw wynikających z umów ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta każdej osoby, która narusza prawa autorskie.

Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści użytkownika lub posty osób trzecich w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Jednak publikując Treść za pomocą Usługi, udzielasz nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, odtwarzania i rozpowszechniania takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Twoich Treści innym użytkownikom Usługi, którzy mogą również korzystać z Twoich Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Travel S Helper ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania i edytowania wszystkich Treści udostępnianych przez użytkowników.

Ponadto Treści znalezione w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością Travel S Helper lub są wykorzystywane za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przesyłać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas.

5. Niedozwolone Zastosowania

Z Usługi można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z Warunkami. Zgadzasz się nie korzystać z Usługi:

0.1. W jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy.

0.2. W celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na nieodpowiednie treści lub w inny sposób.

0.3. Aby przesyłać lub zlecać wysyłanie jakichkolwiek materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków”, „spamu” lub innych podobnych zachęt.

0.4. Podszywać się lub próbować podszywać się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

0.5. W jakikolwiek sposób, który narusza prawa innych osób lub jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, grożący, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

0.6. Angażowanie się w jakiekolwiek inne postępowanie, które ogranicza lub utrudnia komukolwiek korzystanie lub czerpanie przyjemności z Usługi lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, może zaszkodzić lub urazić Firmę lub użytkowników Usługi lub narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto zgadzasz się nie:

0.1. Korzystać z Usługi w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić Usługę lub zakłócić korzystanie z Usługi przez inne strony, w tym ich zdolność do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Usługi.

0.2. Używać dowolnego robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu do Usługi w dowolnym celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Usłudze.

0.3. Skorzystaj z dowolnego procesu ręcznego, aby monitorować lub kopiować jakiekolwiek materiały w Usłudze lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

0.4. Korzystać z dowolnego urządzenia, oprogramowania lub procedury, która zakłóca prawidłowe działanie Usługi.

0.5. Wprowadzaj wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie.

0.6. Próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać jakiekolwiek części Usługi, serwer, na którym przechowywana jest Usługa, lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych połączonych z Usługą.

0.7. Usługa ataku polegająca na ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonym ataku typu „odmowa usługi”.

0.8. Podejmij wszelkie działania, które mogą zaszkodzić lub sfałszować ocenę Firmy.

0.9. W przeciwnym razie spróbuj zakłócić prawidłowe działanie Usługi.

6. Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

7. Nieużywany przez nieletnich

Usługa jest przeznaczona wyłącznie do dostępu i użytkowania przez osoby w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej osiemnaście (18) lat oraz pełne upoważnienie, prawo i zdolność do zawarcia niniejszej umowy i przestrzegania wszystkich warunków i postanowień. Jeśli nie masz co najmniej osiemnastu (18) lat, nie możesz zarówno uzyskiwać dostępu, jak i korzystać z Usługi.

8. Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Travel S Helper i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami krajów i innych krajów. Nasze znaki towarowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Travel S Helper.

9. Polityka praw autorskich

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że ​​Treść opublikowana w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej („Naruszenie”) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prześlij swoje roszczenie pocztą elektroniczną na adres office@travelshelper.com, zatytułując: „Naruszenie praw autorskich” i dołącz do swojego roszczenia szczegółowy opis domniemanego naruszenia, jak opisano poniżej, w części „Powiadomienie i procedura DMCA w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich”

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za wprowadzenie w błąd lub roszczenia w złej wierze dotyczące naruszenia jakichkolwiek Treści znalezionych w Usłudze i / lub za jej pośrednictwem w zakresie Twoich praw autorskich.

10. Obwieszczenie DMCA i procedura dotycząca roszczeń o naruszenie praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przesyłając naszemu Agentowi praw autorskich następujące informacje na piśmie (szczegółowe informacje można znaleźć w 17 USC 512 (c) (3)):

0.1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

0.2. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim;

0.3. identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Usłudze, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie;

0.4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

0.5. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

0.6. oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich, wysyłając wiadomość e-mail na adres office@travelshelper.com.

11. Raportowanie błędów i opinie

Możesz przekazać nam bezpośrednio pod adresem office@travelshelper.com lub za pośrednictwem witryn i narzędzi stron trzecich informacje i opinie dotyczące błędów, sugestii ulepszeń, pomysłów, problemów, skarg i innych spraw związanych z naszą Usługą („Opinie”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) nie będzie zachowywał, nabywał ani dochodził żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw, tytułów ani udziałów w Opinii; (ii) Firma może mieć pomysły na rozwój podobne do Opinii; (iii) Opinia nie zawiera informacji poufnych ani informacji zastrzeżonych pochodzących od Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej; oraz (iv) Spółka nie jest zobowiązana do zachowania poufności w odniesieniu do Opinii. W przypadku, gdy przeniesienie własności Opinii nie jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa, udzielasz Spółce i jej podmiotom stowarzyszonym wyłącznego, zbywalnego, nieodwołalnego, bezpłatnego, podlegającego sublicencjonowaniu, nieograniczonego i wieczystego prawa do użytkowania ( w tym kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publikowanie, rozpowszechnianie i komercjalizacja) Informacje zwrotne w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu.

12. Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Travel S Helper ani nie są przez nią kontrolowane.

Travel S Helper nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób ​​fizycznych ani ich stron internetowych.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE LUB DOMNIEMANE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TAKICH TREŚCI, TOWARÓW LUB USŁUG, JAKIEKOLWIEK DOSTĘPNYCH TAKIE STRONY INTERNETOWE LUB USŁUGI STRON TRZECICH.

ZAPRASZAMY RAZ DO CZYTANIA WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG I POLITYKI PRYWATNOŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG, KTÓRE ODWIEDZAJĄ.

13. Wyłączenie gwarancji

TE USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE PRZEZ SPÓŁKĘ NA PODSTAWIE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” I „W STANIE DOSTĘPNYM”. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI, ŻADNYCH, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA ICH USŁUG, LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W TYM. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TYCH USŁUG, ICH TREŚCI ORAZ JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB POZYCJI UZYSKANYCH Z NAS NA WŁASNE RYZYKO.

ŻADNA FIRMA ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI LUB OŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WIARYGODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI USŁUG. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEJ FIRMY, ŻADNEJ FIRMY LUB ŻADNEGO ZWIĄZKU Z REPREZENTAMI FIRMY LUB GWARANCJAMI, ŻE USŁUGI, ICH TREŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB POZYCJE UZYSKANE PRZEZ USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZ BŁĘDÓW ANI NIEZBĘDNE. ŻE USŁUGI LUB SERWER, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ, JEST DOSTĘPNE, WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB POZYCJE UZYSKANE W RAMACH USŁUG W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

FIRMA NINIEJSZYM WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE JAKIEKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM RÓWNIEŻ GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAWA I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK BĘDZIE TRZYMAŁ NAM I NASZYCH OFICERÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW ZA WSZELKIE POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM ZWIĄZANE Z KOSZTAMI I KOSZTAMI SPOSÓB SĄDOWY I ARBITRAŻ LUB W PROCESIE LUB ODWOŁANIU, JEŚLI ZOSTAJE WSTĘP DO SPORU LUB ARBITRAŻU), NAWET W ZAKRESIE UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO NIEDOCZESNEGO POSTĘPOWANIA LUB WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEGO UMOWY BEZ OGRANICZEŃ ŻADNYCH ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA WYNIKAJĄCEGO Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ WSZELKIEGO NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRAWA FEDERALNEGO, PAŃSTWOWEGO LUB LOKALNEGO, STATUTÓW, PRZEPISÓW LUB REGULAMINÓW, NAWET JEŚLI SPÓŁKA BYŁA WCZEŚNIEJ TAKIE PORADNE. . Z WYJĄTKIEM ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ PO STRONIE FIRMY BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKTY I / LUB USŁUGI I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE POJAWIA SIĘ SZKODY WYNIKOWE LUB KARNE. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD KARNYCH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, W ZWIĄZKU Z TYM UPRZEDNIE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

15. Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto i natychmiast zablokować dostęp do Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków.

Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszelkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

16. Prawo

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem holenderskim, które ma zastosowanie do umowy bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między nami dotyczącą naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mieliśmy między nami w odniesieniu do Usługi.

17. Zmiany w serwisie

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany naszej Usługi oraz wszelkich usług lub materiałów, które zapewniamy za pośrednictwem Usługi, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała lub jakakolwiek część Usługi będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Usługi lub całej Usługi do użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

18. Zmiany warunków

Możemy zmienić Warunki w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych warunków.

Dalsze korzystanie z Platformy po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że ​​akceptujesz i akceptujesz zmiany. Oczekuje się, że będziesz często sprawdzać tę stronę, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one dla ciebie wiążące.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie jesteś już upoważniony do korzystania z Usługi.

19. Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Spółkę jakiegokolwiek warunku lub warunku określonego w Warunkach nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego warunku lub warunku, a także brak dochodzenia przez Firmę prawa lub postanowienia zgodnie z Warunkami nie stanowią zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone w minimalnym zakresie, tak aby pozostałe postanowienia Warunków pozostały w pełnej mocy i efekt.

20. Potwierdzenie

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS, POTWIERDZAJĄ, ŻE PRZECZYTAJ NINIEJSZE WARUNKI USŁUGI I ZGADZAJĄ SIĘ Z NIMI ZWIĄZANE.

21. Skontaktuj się z nami

Prosimy o przesyłanie opinii, komentarzy, próśb o pomoc techniczną pocztą elektroniczną: biuro@travelshelper.com.