Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 2020-10-12

1. Introductie

Welkom bij  Reis S-helper ("Bedrijf", "wij", "onze", "ons")!

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Servicevoorwaarden") regelen uw gebruik van onze website op https://travelshelper.com (samen of afzonderlijk "Service") beheerd door Reis S-helper.

Ons privacybeleid regelt ook uw gebruik van onze service en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze webpagina's.

Uw overeenkomst met ons omvat deze voorwaarden en ons privacybeleid ("overeenkomsten"). U erkent dat u de overeenkomsten hebt gelezen en begrepen en gaat ermee akkoord hieraan gebonden te zijn.

Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) Overeenkomsten, mag u de Service niet gebruiken, maar laat het ons weten door te mailen naar office@travelhelper.com zodat we kunnen proberen een oplossing te vinden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de service.

2. Communicatie

Door onze Service te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u zich abonneert op nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die we kunnen verzenden. U kunt zich echter afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink te volgen of door een e-mail te sturen naar office@travelshelper.com.

3. Wedstrijden, Sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, loterijen of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die via de Service beschikbaar worden gesteld, kunnen onderhevig zijn aan regels die los staan ​​van deze Servicevoorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een promotie in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

4. Content

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Inhoud") plaatsen, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor Inhoud die u op of via de Service plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op of via de Service te plaatsen, verklaart en garandeert u dat: (i) Inhoud van u is (u bezit deze) en/of u het recht hebt om deze te gebruiken en het recht om ons de rechten en licenties te verlenen zoals bepaald in deze Voorwaarden , en (ii) dat het plaatsen van uw Inhoud op of via de Service geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van een persoon of entiteit. We behouden ons het recht voor om het account te beëindigen van iedereen die inbreuk maakt op een auteursrecht.

U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de Service en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Inhoud die u of een derde partij op of via de Service plaatst. Door Inhoud met behulp van de Service te plaatsen, verleent u ons echter het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Service te gebruiken, aan te passen, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te distribueren. U stemt ermee in dat deze licentie het recht voor ons omvat om uw Inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de Service, die uw Inhoud ook kunnen gebruiken onder deze Voorwaarden.

Travel S Helper heeft het recht, maar niet de plicht, om alle inhoud die door gebruikers wordt geleverd, te controleren en te bewerken.

Daarnaast is Content die op of via deze Dienst wordt gevonden eigendom van Travel S Helper of wordt met toestemming gebruikt. U mag de inhoud niet distribueren, wijzigen, verzenden, hergebruiken, downloaden, opnieuw plaatsen, kopiëren of gebruiken, geheel of gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijk gewin, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

5. verboden gebruik

U mag de Service alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Service niet te gebruiken:

0.1. Op een manier die in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wet- of regelgeving.

0.2. Met het doel minderjarigen op enigerlei wijze uit te buiten, te schaden of te proberen te misbruiken of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins.

0.3. Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te verzenden, inclusief "junkmail", "kettingbrief", "spam" of een andere soortgelijke uitnodiging.

0.4. Om zich voor te doen als een bedrijf, een werknemer van het bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit.

0.5. Op welke manier dan ook die inbreuk maakt op de rechten van anderen, of op welke manier dan ook illegaal, bedreigend, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

0.6. Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Dienst beperkt of verhindert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of de gebruikers van de Dienst kan schaden of beledigen of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord niet te doen:

0.1. Gebruik de Service op een manier die de Service zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de Service door een andere partij zou kunnen verstoren, inclusief hun vermogen om via Service in realtime activiteiten uit te voeren.

0.2. Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Service voor welk doel dan ook, inclusief het bewaken of kopiëren van materiaal op de Service.

0.3. Gebruik een handmatig proces om enig materiaal op de Service te controleren of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

0.4. Gebruik elk apparaat, software of routine die de goede werking van de Service verstoort.

0.5. Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

0.6. Probeer ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, delen van de Service, de server waarop de Service is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met de Service, deze te verstoren, te beschadigen of te verstoren.

0.7. Attack Service via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

0.8. Onderneem actie die de beoordeling van het bedrijf kan beschadigen of vervalsen.

0.9. Probeer anders de goede werking van de Service te verstoren.

6. Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

7. Geen gebruik door minderjarigen

Service is alleen bedoeld voor toegang en gebruik door personen van minimaal achttien (18) jaar oud. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, garandeert en verklaart u dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent en met de volledige bevoegdheid, het recht en de capaciteit om deze overeenkomst aan te gaan en u houdt aan alle voorwaarden van de Voorwaarden. Als u niet ten minste achttien (18) jaar oud bent, is het u verboden toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service.

8. Intellectueel eigendom

Service en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Travel S Helper en zijn licentiegevers. De service wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van en andere landen. Onze handelsmerken mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel S Helper.

9. Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de service is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten ("inbreuk") van een persoon of entiteit.

Als u een auteursrechthebbende bent, of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dient u uw claim in via e-mail naar office@travelshelper.com, met als onderwerpregel: 'Inbreuk op auteursrecht' en voeg in uw claim een ​​gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe, zoals hieronder beschreven, onder 'DMCA-kennisgeving en procedure voor claims inzake inbreuk op auteursrecht'.

Mogelijk bent u aansprakelijk voor schade (inclusief kosten en advocatenkosten) voor onjuiste voorstelling van zaken of kwade trouwclaims over de schending van inhoud die op en / of via de service op uw auteursrecht is aangetroffen.

10. DMCA-kennisgeving en procedure voor claims wegens inbreuk op auteursrechten

U kunt een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze auteursrechtagent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken (zie 17 USC 512 (c) (3) voor meer informatie):

0.1. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het belang van het auteursrecht;

0.2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, inclusief de URL (dwz webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk;

0.3. identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Service waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt;

0.4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

0.5. een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

0.6. een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

U kunt contact opnemen met onze Copyright Agent via e-mail op office@travelshelper.com.

11. Foutrapportage en feedback

U kunt ons rechtstreeks op office@travelshelper.com of via sites en tools van derden voorzien van informatie en feedback over fouten, suggesties voor verbeteringen, ideeën, problemen, klachten en andere zaken met betrekking tot onze Service (“Feedback”). U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen enkel intellectueel eigendomsrecht of ander recht, titel of belang in of op de Feedback zult behouden, verwerven of doen gelden; (ii) Het Bedrijf kan ontwikkelingsideeën hebben die vergelijkbaar zijn met de Feedback; (iii) Feedback bevat geen vertrouwelijke informatie of eigendomsinformatie van u of een derde partij; en (iv) Het Bedrijf heeft geen geheimhoudingsplicht met betrekking tot de Feedback. In het geval dat de overdracht van het eigendom van de Feedback niet mogelijk is vanwege toepasselijk dwingend recht, verleent u het Bedrijf en zijn dochterondernemingen een exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, gratis, sublicentieerbaar, onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht ( inclusief kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, publiceren, distribueren en commercialiseren) Feedback op welke manier en voor welk doel dan ook.

12. Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Travel S Helper.

Travel S Helper heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. We bieden geen garantie voor het aanbod van deze entiteiten/personen of hun websites.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS, RECHTSTREEKS OF INDIRECT, VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES DIE VEROORZAAKT OF VERWEZEN IS DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIGE DERGELIJKE INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN OF DIENSTEN DERGELIJKE WEBSITES OF DIENSTEN VAN DERDEN.

WIJ RADEN U STERK AAN OM DE SERVICEVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITES OF SERVICES VAN DERDEN DIE U BEZOEKT TE LEZEN.

13. Garantiedisclaimer

DEZE DIENSTEN WORDEN DOOR HET BEDRIJF AANGEBODEN OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. BEDRIJF MAAKT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN HUN DIENSTEN, OF DE INFORMATIE, INHOUD OF MATERIALEN DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SERVICES, HUN INHOUD EN ALLE SERVICES OF PUNTEN DIE DOOR ONS WORDEN VERKREGEN OP EIGEN RISICO IS.

GEEN BEDRIJF OF EEN PERSOON DIE AAN HET BEDRIJF IS GELEVERD, BIEDT ENIGE GARANTIE OF VERTEGENWOORDIGING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, NOOIT EEN BEDRIJF OF IEDEREEN DIE AAN BEDRIJFSVERTEGENWOORDIGERS OF GARANTIES IS GEBONDEN DAT DE DIENSTEN, HUN INHOUD OF ALLE DIENSTEN OF PUNTEN DIE DOOR DE DIENSTEN WORDEN VERKREGEN NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN ZAL ZIJN DAT DE SERVICES OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN, OF DAT DE SERVICES OF SERVICES OF PUNTEN DIE VIA DE SERVICES WORDEN VERKREGEN, ANDERS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN VOLDOEN.

ONDERNEMING WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Het voorgaande laat GEEN GARANTIE DIE NIET kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk RECHT AANTASTEN.

14. Beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS VERBODEN DOOR DE WET, ZAL U ONS EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ONSCHADELIJK HOUDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HOE ZE DEZE VEROORZAAKT (MET INBEGRIP VAN ALLE ADVOCATEN EN KOSTEN. GESCHILLEN EN ARBITRAGE, OF BIJ PROCES OF IN BEROEP, INDIEN ENIGE, OF NIET GESCHILLEN OF ARBITRAGE IS INGESTELD), OF IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE TORTIEVE ACTIE, OF VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZONDER BEPERKING ENIGE CLAIM VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VOORTVLOEIEND UIT DEZE OVEREENKOMST EN ENIGE SCHENDING DOOR U VAN ENIGE FEDERALE, STAAT- OF PLAATSELIJKE WETGEVING, STATUTEN, REGELS OF VOORSCHRIFTEN, ZELFS ALS HET ONDERNEMING VAN DEZE SCHADE MOGELIJK IS. . BEHALVE ZOALS BIJ DE WET VERBODEN, IS HET, ALS ER AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF IS GEVONDEN, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR DE PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN IS BETAALD, EN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN ZAL ER GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE ZIJN. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN STRAFSCHADE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORAFGAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

15. Beëindiging

We kunnen uw account beëindigen of opschorten en de toegang tot de Service onmiddellijk blokkeren, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder beperking, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard de beëindiging moeten overleven, blijven van kracht na de beëindiging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, vrijwaring van garantie, schadeloosstelling en aansprakelijkheidsbeperkingen.

16. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, welk recht van toepassing is op overeenkomsten zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk met ons hebben gehad met betrekking tot Service.

17. Wijzigingen in service

We behouden ons het recht voor om onze Service, en alle service of materiaal dat we via Service aanbieden, naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de Service geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is op enig moment of voor een bepaalde periode. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de Service of de volledige Service beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

18. Wijzigingen van de voorwaarden

We kunnen de voorwaarden op elk moment wijzigen door de gewijzigde voorwaarden op deze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden periodiek te bekijken.

Uw voortdurende gebruik van het Platform na het plaatsen van herziene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gemachtigd om de Service te gebruiken.

19. Afstand en scheidbaarheid

Geen verklaring van afstand van Bedrijf van enige voorwaarde of voorwaarde zoals uiteengezet in Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of voorwaarde van afstand van enige andere voorwaarde of voorwaarde, en elke nalatigheid van Bedrijf om een ​​recht of bepaling uit hoofde van Voorwaarden te doen gelden vormt geen afstand van dergelijk recht of voorziening.

Als een bepaling van de voorwaarden door een rechtbank of ander gerecht van de bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling verwijderd of beperkt tot een minimum zodat de resterende bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en effect.

20. Erkenning

DOOR SERVICE OF ANDERE DOOR ONS AANGEBODEN DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ERKENT U DAT U DEZE SERVICEVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT ERMEE TE BINDEN.

21. Contact

Stuur uw feedback, opmerkingen en verzoeken om technische ondersteuning per e-mail: office@travelhelper.com.