Polisi Laman Web

Tarikh kuat kuasa: 2020-10-12

 1. Pengenalan

Selamat datang ke Travel S Helper.

Travel S Helper (“kami”, “kami”, atau “kami”) beroperasi https://travelshelper.com (selepas ini disebut sebagai "Perkhidmatan").

Dasar Privasi kami mengawal lawatan anda ke https://travelshelper.com, dan menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Terma dan Syarat Kami ("Syarat") mengawal semua penggunaan Perkhidmatan kami dan bersama-sama dengan Dasar Privasi membentuk perjanjian anda dengan kami (“perjanjian”).

 1. Definisi

PERKHIDMATAN bermaksud tapak web https://travelshelper.com yang dikendalikan oleh Travel S Helper.

DATA PERIBADI bermaksud data tentang individu yang masih hidup yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut (atau daripada maklumat tersebut dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kita atau mungkin akan menjadi milik kita).

DATA PENGGUNAAN ialah data yang dikumpul secara automatik sama ada dijana oleh penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

COOKIES ialah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

PENGAWAL DATA bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara mana-mana data peribadi diproses, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data bagi data anda.

PEMPROSES DATA (ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN) bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

SUBJEK DATA ialah mana-mana individu hidup yang menjadi subjek Data Peribadi.

PENGGUNA ialah individu yang menggunakan Perkhidmatan kami. Pengguna sepadan dengan Subjek Data, yang merupakan subjek Data Peribadi.

 1. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

 1. Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk memberikan kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda ("Data peribadi"). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

0.1. Alamat e-mel

0.2. Nama pertama dan nama keluarga

0.3. Nombor telefon

0.4. Alamat, Negara, Negeri, Wilayah, ZIP/Poskod, Bandar

0.5. Kuki dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima mana-mana, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan mengikuti pautan nyahlanggan.

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui mana-mana peranti ("Data Penggunaan").

Data Penggunaan ini mungkin merangkumi maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, waktu dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan di halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti yang anda gunakan, ID unik peranti anda, alamat IP peranti anda, sistem pengendalian peranti anda, jenis pelayar Internet yang anda gunakan, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Penjejakan Data Cookies

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami memegang maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan sebilangan kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpulkan dan mengesan maklumat dan untuk memperbaiki dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima cookies, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Cookie yang kami gunakan:

0.1. Cookies Sesi: Kami menggunakan Sesi Cookie untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.

0.2. Kuki Keutamaan: Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.

0.3. Kuki Keselamatan: Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

0.4. Kuki Pengiklanan: Pengiklanan Cookies digunakan untuk melayani anda dengan iklan yang mungkin berkaitan dengan anda dan minat anda.

Data lain

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga mungkin mengumpul maklumat berikut: jantina, umur, tarikh lahir, tempat lahir, butiran pasport, kewarganegaraan, pendaftaran di tempat kediaman dan alamat sebenar, nombor telefon (kerja, mudah alih), butiran dokumen mengenai pendidikan, kelayakan, latihan profesional, perjanjian pekerjaan, perjanjian NDA, maklumat tentang bonus dan pampasan, maklumat tentang status perkahwinan, ahli keluarga, nombor keselamatan sosial (atau pengenalan pembayar cukai lain), lokasi pejabat dan data lain.

 1. Penggunaan Data

Travel S Helper menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

0.1. untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami;

0.2. untuk memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan kami;

0.3. untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

0.4. untuk menyediakan sokongan pelanggan;

0.5. untuk mengumpulkan analisis atau maklumat berharga supaya kami boleh menambah baik Perkhidmatan kami;

0.6. untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami;

0.7. untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal;

0.8. untuk memenuhi sebarang tujuan lain yang anda sediakan;

0.9. untuk melaksanakan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami, termasuk untuk pengebilan dan kutipan;

0.10. untuk memberi anda notis tentang akaun dan/atau langganan anda, termasuk notis tamat tempoh dan pembaharuan, arahan e-mel, dsb.;

0.11. untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang anda telah beli atau tanyakan melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut;

0.12. dalam sebarang cara lain yang mungkin kami terangkan apabila anda memberikan maklumat;

0.13. untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

 1. Pengekalan Data

Kami akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Kami juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan kami, atau kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

 1. Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, dapat dipindahkan ke - dan dipelihara di - komputer yang terletak di luar negeri, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza dari yang ada di wilayah anda.

Jika anda berada di luar Belanda dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Belanda dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan itu.

Travel S Helper akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda dikendalikan dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

 1. Pendedahan Data

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, atau anda memberikan:

0.1. Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam.

0.2. Urus Niaga.

Jika kami atau anak syarikat kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan.

0.3. Kes lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda juga:

0.3.1. kepada anak syarikat dan sekutu kami;

0.3.2. kepada kontraktor, penyedia perkhidmatan dan pihak ketiga lain yang kami gunakan untuk menyokong perniagaan kami;

0.3.3. untuk memenuhi tujuan anda menyediakannya;

0.3.4. untuk tujuan memasukkan logo syarikat anda di laman web kami;

0.3.5. untuk sebarang tujuan lain yang didedahkan oleh kami apabila anda memberikan maklumat tersebut;

0.3.6. dengan persetujuan anda dalam mana-mana kes lain;

0.3.7. jika kami percaya pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk melindungi hak, harta benda atau keselamatan Syarikat, pelanggan kami atau orang lain.

 1. Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah penyimpanan elektronik adalah selamat 100%. Walaupun kami berusaha menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

 1. Hak Perlindungan Data Anda Di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah (EU) dan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu, dilindungi oleh GDPR.

Kami berhasrat untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Jika anda ingin dimaklumkan tentang Data Peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda mahu ia dialih keluar daripada sistem kami, sila e-mel kami di office@travelshelper.com.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data yang berikut:

0.1. hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda;

0.2. hak pembetulan. Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat anda diperbetulkan jika maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap;

0.3. hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami;

0.4. hak sekatan. Anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda;

0.5. hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan Data Peribadi anda dalam format berstruktur, boleh dibaca mesin dan biasa digunakan;

0.6. hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda;

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut. Sila ambil perhatian, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan tanpa beberapa data yang diperlukan.

Anda berhak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

 1. Hak Perlindungan Data Anda di bawah Akta Perlindungan Privasi California (CalOPPA)

CalOPPA ialah undang-undang negeri pertama di negara yang memerlukan tapak web komersial dan perkhidmatan dalam talian untuk menyiarkan dasar privasi. Jangkauan undang-undang menjangkau jauh di luar California untuk menghendaki seseorang atau syarikat di Amerika Syarikat (dan boleh dibayangkan di dunia) yang mengendalikan tapak web yang mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada pengguna California untuk menyiarkan dasar privasi yang mudah dilihat di tapak webnya dengan menyatakan dengan tepat maklumat yang dikumpul dan mereka. individu dengan siapa ia dikongsi, dan untuk mematuhi dasar ini.

Menurut CalOPPA kita bersetuju dengan yang berikut:

0.1. pengguna boleh melawati tapak kami tanpa nama;

0.2. pautan Dasar Privasi kami termasuk perkataan "Privasi", dan boleh didapati dengan mudah di halaman utama tapak web kami;

0.3. pengguna akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan dasar privasi pada Halaman Dasar Privasi kami;

0.4. pengguna boleh menukar maklumat peribadi mereka dengan menghantar e-mel kepada kami di office@travelshelper.com.

Dasar kami tentang Isyarat "Jangan Kesan":

Kami menghormati isyarat Jangan Jejak dan tidak menjejak, menanam kuki atau menggunakan pengiklanan apabila mekanisme penyemak imbas Jangan Jejaki disediakan. Jangan Jejaki ialah pilihan yang anda boleh tetapkan dalam penyemak imbas web anda untuk memaklumkan tapak web bahawa anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Jangan Jejaki dengan melawat halaman Keutamaan atau Tetapan di pelayar web anda.

 1. Hak Perlindungan Data Anda di bawah Akta Privasi Pengguna California (CCPA)

Jika anda seorang pemastautin California, anda berhak untuk mengetahui data yang kami kumpulkan tentang anda, meminta untuk memadamkan data anda dan tidak menjual (berkongsi)nya. Untuk melaksanakan hak perlindungan data anda, anda boleh membuat permintaan tertentu dan bertanya kepada kami:

0.1. Apakah maklumat peribadi yang kami ada tentang anda. Jika anda membuat permintaan ini, kami akan kembali kepada anda:

0.0.1. Kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda.

0.0.2. Kategori sumber yang kami kumpulkan maklumat peribadi anda.

0.0.3. Tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi anda.

0.0.4. Kategori pihak ketiga dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi.

0.0.5. Maklumat peribadi khusus yang telah kami kumpulkan tentang anda.

0.0.6. Senarai kategori maklumat peribadi yang telah kami jual, bersama-sama dengan kategori mana-mana syarikat lain yang kami jual. Jika kami tidak menjual maklumat peribadi anda, kami akan memberitahu anda tentang fakta itu.

0.0.7. Senarai kategori maklumat peribadi yang telah kami dedahkan untuk tujuan perniagaan, bersama-sama dengan kategori mana-mana syarikat lain yang kami kongsikan.

Sila ambil perhatian, anda berhak meminta kami memberikan maklumat ini kepada anda sehingga dua kali dalam tempoh dua belas bulan. Apabila anda membuat permintaan ini, maklumat yang diberikan mungkin terhad kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan tentang anda dalam 12 bulan sebelumnya.

0.2. Untuk memadam maklumat peribadi anda. Jika anda membuat permintaan ini, kami akan memadamkan maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda pada tarikh permintaan anda daripada rekod kami dan mengarahkan mana-mana pembekal perkhidmatan untuk melakukan perkara yang sama. Dalam sesetengah kes, pemadaman boleh dilakukan melalui nyahpengenalpastian maklumat. Jika anda memilih untuk memadam maklumat peribadi anda, anda mungkin tidak boleh menggunakan fungsi tertentu yang memerlukan maklumat peribadi anda untuk beroperasi.

0.3. Untuk berhenti menjual maklumat peribadi anda. Kami tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang tujuan. Kami tidak menjual maklumat peribadi anda untuk pertimbangan kewangan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa keadaan, pemindahan maklumat peribadi kepada pihak ketiga, atau dalam keluarga syarikat kami, tanpa pertimbangan kewangan boleh dianggap sebagai "jualan" di bawah undang-undang California. Anda adalah satu-satunya pemilik Data Peribadi anda dan boleh meminta pendedahan atau pemadaman pada bila-bila masa.

Jika anda menyerahkan permintaan untuk berhenti menjual maklumat peribadi anda, kami akan berhenti membuat pemindahan tersebut.

Sila ambil perhatian, jika anda meminta kami untuk memadam atau berhenti menjual data anda, ini mungkin memberi kesan kepada pengalaman anda dengan kami, dan anda mungkin tidak dapat menyertai program atau perkhidmatan keahlian tertentu yang memerlukan penggunaan maklumat peribadi anda untuk berfungsi. Tetapi dalam apa jua keadaan, kami tidak akan mendiskriminasikan anda kerana melaksanakan hak anda.

Untuk melaksanakan hak perlindungan data California anda yang diterangkan di atas, sila hantar permintaan anda melalui e-mel: office@travelshelper.com.

Hak perlindungan data anda, yang diterangkan di atas, dilindungi oleh CCPA, singkatan dari California Consumer Privacy Act. Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati laman web rasmi California Legislative Information. CCPA berkuat kuasa pada 01/01/2020.

 1. Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggaji syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Pembekal Perkhidmatan”), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

 1. Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

 1. Alat CI/CD

Kami mungkin menggunakan Pembekal Perkhidmatan pihak ketiga untuk mengautomasikan proses pembangunan Perkhidmatan kami.

 1. Pengiklanan

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk menunjukkan iklan kepada anda untuk membantu menyokong dan mengekalkan Perkhidmatan kami.

 1. Pemasaran Semula Tingkah Laku

Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklankan di tapak web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawati Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyiarkan iklan berdasarkan lawatan anda yang lalu ke Perkhidmatan kami.

 1. Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Sekiranya anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga itu. Kami sangat menyarankan anda untuk mengkaji Dasar Privasi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

 1. Privasi kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 18 tahun (“Anak” or “Kanak-kanak”).

Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada Kanak-kanak di bawah 18 tahun dengan sengaja. Jika anda menyedari bahawa Kanak-kanak telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada Kanak-kanak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

 1. Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami boleh mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting pada Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkuat kuasa dan mengemas kini "tarikh berkuat kuasa" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia dipaparkan di halaman ini.

 1. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami melalui e-mel: office@travelshelper.com.